مانا چمن / گالری
خطا در خواندن اطلاعات!

پروژه شخصی-مدل سیلک 35

پروژه شخصی-مدل سیلک 35

پروژه شخصی-مدل رویال 35

پروژه شخصی-مدل سیلک 35

پروژه شخصی-مدل سیلک 35

پروژه شخصی-مدل سیلک 35

پروژه شخصی-مدل رویال 35

پروژه شخصی-مدل سیلک 35

باغ شخصی-مدل رویال25

عمارت-مدل رویال 35

عمارت-مدل رویال 25

عمارت-مدل رویال 25

عمارت-مدل رویال 25

عمارت-مدل رویال 35

عمارت-مدل مانا ابریشم 35

استادیوم استاندارد اندیشه

زمین چمن مصنوعی روستای قپچاق

زمین چمن مصنوعی روستای رامین

زمین چمن مصنوعی شهرک صدف

پروژه شخصی-مدل رویال 25

پروژه شخصی-مدل رویال 25

پروژه شخصی-مدل سیلک 25

پروژه شخصی-مدل رویال 35

پروژه شخصی-مدل رویال 25

دستگاه تافیتنگ چمن مصنوعی

بکینگ چمن مصنوعی

تولید چمن مصنوعی

حمل رول چمن مصنوعی

بسته بندی چمن مصنوعی

دوک الیاف چمن مصنوعی

دستگاه تافیتنگ چمن مصنوعی 2

تافتینگ کارخانه چمن مصنوعی